Jordning är central för elstängslets funktion. Otillräcklig eller felaktig jordning är den vanligaste orsaken till dålig stängseleffekt. Att förbättra jordningen genom att följa dessa instruktioner kommer ofta att eliminera många problem relaterade till svaga stängselimpulser.

Maadoituskanki vaaka-asennossa

Varför är jordning ofta ett problem? En ganska vanlig orsak till att jordningen inte fungerar är säkert att stängselbyggaren inte har förstått betydelsen av jordningens roll för elstängslets funktion. Man känner inte till elstängslets funktionsprincip och vet inte varifrån stöten kommer. Utan att förstå hur viktigt det är sticker man ner vilken metallpinne som helst i marken för att man blev ”tillsagda att sätta ut jordspett”. Det är ingen bra lösning alls.

Varför en fungerande jordning är så viktig för elstängslets funktion

 1. Känslan av en stöt från ett elaggregat uppstår när ett djur vidrör ett elektrifierat stängsel och el flödar från stängslet genom djuret, längs marken till jordspett och genom jordspetten tillbaka till aggregatet.
 2. Det uppstår ingen stöt om elen inte kommer tillbaka till aggregatet.
 3. Jordspettens funktion är med andra ord att erbjuda en väg för elen från marken tillbaka till aggregatet.
 4. Ju bättre denna väg fungerar, desto mer sannolikt är det att man får en stöt från stängslet. Att lägga till jordspett och förbättra jordningsförhållanden kommer att göra det enklare för elen att nå aggregatet och kan avsevärt förbättra stängslets funktion.

(Redan i det här skedet har de smartaste förstått anledningen till att ett vanligt stängsel inte fungerar på vintern. På grund av isolerande snö, is och tjäle tar sig elektriciteten inte från djurets fötter igenom det isolerande snölagret till marken och genom den lika smidigt tillbaka till aggregatet som när marken är upptinad. Därför ger stängslet antingen en svagare stöt eller ingen stöt alls på vintern – om inte stängslet byggs enligt anvisningarna för vinterstängsling, antingen med tvåtrådsteknik eller med vinterband, dvs. man skapar en alternativ returväg för elektriciteten till aggregatet.)

Vanliga orsaker till otillräcklig jordning

Maadoitus esimerkkejä huonosti toimivista maadoitusratkaisuista

1. Felaktig placering av jordspett, exempelvis i torr krossten under en takfot på en byggnad.

 • Torr mark leder till el dåligt. Krossten som hålls torr under takfoten är en bra lösning för en byggnad, men dålig när det kommer till elledning. Jordspetten ska dessutom placeras på minst 10 meters avstånd från bostads- och gårdsbyggnader eftersom dessa ofta är en del av andra jordade system, såsom delar av ett el- eller vattenledningsnät.

2. Torr, bergig eller stenig mark eller området vid stängslet är asfalterat, av betong, berg eller av annat dåligt ledande material.

 • Förutom torr mark har även berg, asfalt och betong dålig elledningsförmåga. Bevattning av tillfälligt torr mark förbättrar jordningens kontakt med marken, men vid permanent torra förhållanden rekommenderar vi att du utför stängsling i enlighet med anvisningarna för vinterstängsling, där man tillhandahåller en separat returväg för elen till aggregatet, antingen i form av tvåtrådsstängsel eller vinterband.
 • Om det inte finns ett lämpligt fuktigt område för jordning i närheten av aggregatet, kan jordspetten även placeras längre bort från aggregatet. Det kan också finnas jordspett på flera platser. Vi rekommenderar att du använder Olli högspänningskabel som konstruerats för aggregatanvändning när du ansluter till ett aggregat som ligger längre bort från jordningsområden.

3. Jordspetten har lämnats för nära ytan.

 • Om jordspettet inte ligger helt under marken kommer en del av dess kapacitet att förbli helt oanvänd. I allmänhet gäller att ju djupare ner i marken man kommer, desto våtare blir den. Det här är också anledningen till att jordspettets hela längd ska placeras under marken. Det finns också risk för att man snubblar och skadar sig på spett som sticker upp ur marken.

4. Fel, exempelvis material som rostat i jordspettet.

 • Armeringsjärn eller annat material som rostar är exempelvis ett dåligt val som jordspett, eftersom rost isolerar eller förhindrar elflödet.

5. Dåliga kopplingar i kabeln som ansluter jordspetten till aggregatet.

 • Dåliga kopplingar kan förhindra elflödet från jordningen till aggregatet. I detta fall uppstår ingen stöt. Använd skruvkopplingsstycken för att säkerställa tillräcklig kontakt.

6. Otillräckligt antal jordspett sett till aggregatets effekt  och stängslingens storlek

 • Dåliga kopplingar kan förhindra elflödet från jordningen till aggregatet. I detta fall uppstår ingen stöt. Använd skruvkopplingsstycken för att säkerställa tillräcklig kontakt. Ju effektivare aggregat och ju längre stängsel, desto mer el kan flöda i stängslet och jordningen. Om stängselledningarna eller jordningen inte kan leda mer ström tillräckligt bra, kommer man inte att få full nytta av ett effektivare aggregat
 • Man kan förbättra jordningens elledningsförmåga genom att utvidga jordningsområdets storlek, dvs. genom att öka antalet jordspett och/eller deras kvalitet.

Fick du en elstöt från jordspettet?

Om detta sker finns det helt klart utrymme för förbättringar i jordningen.

 • I vanlig stängsling går elaggregatets ström från aggregatets stängselterminal till stängseltrådarna och från dem till marken på olika sätt (t.ex. när ett djur vidrör stängslet eller längs vegetation som strömläckage). I marken flödar strömmen mot jordspetten, varifrån strömmen når aggregatets jordningsterminal längs ledningen.
 • Om jordspettet är dåligt eller otillräckligt (delarna under marken är exempelvis helt rostiga) kommer elektriciteten inte att gå från marken till jordspettet ordentligt. Om du då samtidigt vidrör marken och änden på jordspettet eller aggregatets jordledning har du precis blivit ännu ett jordspett. Det känns inte särskilt behagligt och det är inte konstigt om man känner pulsen i fingrarna ...

Installation av jordspett

Tillräcklig jordning av aggregatet kräver att man använder tillräckligt många jordspett. Du behöver vanligtvis 1–6 jordspett beroende på stängslets längd och aggregatets effekt. Vid torra förhållanden och långa stängsel kan man behöva fler jordspett än rekommenderat. Rekommenderat antal jordstavar för varje herde hittar du både i herdens försäljningspaket och här på Ollis hemsida för den aktuella herden.


Hellre för mycket än för lite; det kan inte bli för många jordspett. Sätt hellre för många än för få!


 1. Gräv ner jordspetten så att de ligger helt under marken och befinner sig minst en meter från varandra. Jordspettet får inte synas utan måste ligga helt under jorden.
 2. Den bästa platsen för jordspett är fuktig mull eller lera, till exempel en dikesren. Om jorden är helt torr förbättras jordningens om att man regelbundet vattnar jordningsstället.
 3. För permanent torra förhållanden rekommenderar vi att du utför stängsling i enlighet med anvisningarna för vinterstängsling, där man tillhandahåller en separat returväg för elen till aggregatet, antingen i form av tvåtrådsstängsel eller vinterband.
 4. Jordningskabeln måste ha en diameter på minst 1 mm och den måste alltid kopplas till jordspetten med ett skruvkopplingsstycke för att säkra tillräcklig kontakt.  Olli jordspett levereras med 3 meter kopplingskabel och fästskruvar. Om den här längden på jordningskabeln inte räcker, rekommenderar vi att du använder Olli högspänningskabel som konstruerats för aggregatanvändning
 5. Notera att om du installerar ett separat åskskydd till aggregatet, behöver det sina egna jordspett (minst 3 st.) utöver de jordspett som går till aggregatet och de monteras cirka en meter från varandra och cirka fem meter från aggregatets jordspett.   

Placera inte jordspett på fel ställen

Som vi lärde oss Elstängslets ström går från aggregatet till stängselledningarna, genom djuret som vidrör stängslet och ner till marken, längs marken till jordspetten och därifrån längs jordningskabeln tillbaka till aggregatet. Det är också viktigt att veta var man aldrig ska placera jordspett:

 • För att undvika störningar från ström som går i marken, bör jordspetten placeras så att det inte finns några byggnader mellan stängslet och jordspetten. Vid behov kan man placera jordspetten långt från aggregatet med hjälp av en högspänningskabel.
 • Jordspetten ska placeras på minst 10 meters avstånd från andra jordade system, såsom delar av ett el- eller vattenledningsnät. Eftersom dessa vanligtvis förekommer i bostadshus och i andra byggnader på en lantgård, bör detta försiktighetsavstånd mätas bort från byggnadens sockel och undvika brunnar samt el- och telekommunikationsledningar.
 • Du vill verkligen inte få a) elstötar i duschen eller att b) djuren får elstötar från sina dryckesautomater.
 • Det är en särskilt dålig idé att koppla stängslets jordning med kabel till elnätets skyddsområde, eftersom det orsakar störningar i el- och telekommunikations-utrustningar. En åskledare gjord för att skydda andra system är inte avsedd för jordning av aggregatet.

Maadoituskanki vaaka-asennossa

Fungerar stängslet fortfarande inte?

Jordningen är nu helt OK, men det finns fortfarande problem i stängslet? Du hittar omfattande anvisningar för att fastställa stängslets skick på i artikeln Fastställa elstängslets skick.

Bekanta dig också med Ollis stängslingsguider. Där får du mycket mer information, anvisningar och tips om hur du bygger funktionella stängsel och vinterstängsel.